Rapporter & undersökningar

Här samlar vi rapporter och undersökningar för dig som vill veta mer om barn och reklam. Främst för dig som är lärare och arbetar med källkritik och granskande i skolan för låg-, mellan- och högstadieelever.

Mellan auktoritet och autonomi (2016, uppd. 2021)

Statens medieråd har kartlagt familjekonflikter om medier, något som närmast verkar vara ett självklart inslag i vardagen för dagens barnfamiljer. Konflikterna handlar oftast om den tid barnen ägnar åt medier och mindre om mediernas innehåll.

Studien har genomförts genom enkäter med 1 597 barn i åldrarna 9 till 18 år och med 1 697 föräldrar till barn mellan 9 och 18 år. Den fördjupades dessutom genom 30 intervjuer med barnoch föräldrar.

Ladda ner rapporten här


Ungar & medier (2019)

I rapporten redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn mellan 9 och 18 år. Resultatet presenteras fördelat på tre åldersgrupper: 9–12, 13–16 samt 17–18 år.

Underlaget består av två olika enkäter som sändes ut till 2000 barn mellan 9 och 12 år och 2 999 barn i åldern 13 till 18 år.

Ladda ner rapporten här


Småungar & medier (2019)

I denna rapport redovisas medievanorna bland de yngre barnen, de som är mellan 0 och 8 år. Här har föräldrar till barnen tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Ladda ner rapporten här


Föräldrar & medier (2019)

Statens medieråd har här sammanställt resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll samt deras åsikter om skadlig mediepåverkan.

Resultatet bygger på svaren från 3 984 föräldrar och redovisas fördelat på tre åldersgrupper av barn: 9 till 12, 13 till 16 samt 17 till 18 år.

Ladda ner rapporten här


Unga om reklam (2012)

Reklam kommer idag i en mängd olika former och så länge reklamen har en tydlig avsändare är det ok. Men så fort avsändaren är otydlig bör man bli mer skeptisk. Studiens resultat visar att för unga är reklam en självklar del av medievardagen.

Rapporten är framtagen av Mittuniveristetet och är skriven av Marie Grusell.

Ladda ner rapporten här


Tillbaka till För lärare