Rapporter & undersökningar

Här samlar vi rapporter och undersökningar för dig som vill veta mer om barn och reklam. Främst för dig som är lärare och arbetar med källkritik och granskande i skolan för låg-, mellan- och högstadieelever.

Mellan auktoritet och autonomi (2016)

Statens medieråd har kartlagt familjekonflikter om medier, något som närmast verkar vara ett självklart inslag i vardagen för dagens barnfamiljer. Konflikterna handlar oftast om den tid barnen ägnar åt medier och mindre om mediernas innehåll.

Studien har genomförts genom enkäter med 1 597 barn i åldrarna 9 till 18 år och med 1 697 föräldrar till barn mellan 9 och 18 år. Den fördjupades dessutom genom 30 intervjuer med 16 barn mellan 10 och 15 år och 14 föräldrar.

Ladda ner rapporten här


Ungar & medier (2015)

I rapporten redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn mellan 9 och 18 år. Resultatet presenteras fördelat på tre åldersgrupper: 9–12, 13–16 samt 17–18 år.

Underlaget består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn mellan 9 och 12 år och 1 999 barn i åldern 13 till 18 år.

Ladda ner rapporten här


Småungar & medier (2015)

I denna rapport redovisas medievanorna bland de yngre barnen, de som är mellan 0 och 8 år. Här har föräldrar till barnen tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Ladda ner rapporten här


Föräldrar & medier (2015)

Statens medieråd har här sammanställt resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll samt deras åsikter om skadlig mediepåverkan.

Resultatet bygger på svaren från 3 964 föräldrar och redovisas fördelat på tre åldersgrupper av barn: 9 till 12, 13 till 16 samt 17 till 18 år.

Ladda ner rapporten här


Niondeklassare om skolreklam (2012)

Gymnasieskolornas marknadsföring vänder sig mot unga, som i detta avseende fortfarande räknas som barn. Enligt Konsumentverket får inte barns naturliga godtrogenhet och begränsade erfarenhet utnyttjas.

Denna undersökningen är gjord som ett webbaserat frågeformulär av Gymnasium.se. Den genomfördes under april 2012 och har besvarats av totalt 1 800 personer som har sökt till gymnasiet.

Ladda ner rapporten här


Unga om reklam (2012)

Reklam kommer idag i en mängd olika former och så länge reklamen har en tydlig avsändare är det ok. Men så fort avsändaren är otydlig bör man bli mer skeptisk. Studiens resultat visar att för unga är reklam en självklar del av medievardagen.

Rapporten är framtagen av Mittuniveristetet och är skriven av Marie Grusell.

Ladda ner rapporten här


Reklam i nya kläder (2011)

Reklamen ökar i omfattning och har mycket stor påverkan på vår konsumtion. Reklam finns sedan länge i dagspress, på utomhustavlor, i tv och på bio men byter ständigt ”kläder”. Numera finns reklamen också på internet, i mobiltelefonen och i sociala medier.

Den ökande mängden reklam i såväl traditionella som nya medier har dock även drivit fram reklamformer som innebär att det i ökande utsträckning är oklart – för mottagaren – att ett meddelande överhuvudtaget är reklam. I sådana fall handlar det om ”smygmarknadsföring”, vilket avser reklam betald av en avsändare, men där det samtidigt inte framgår tydligt att det är fråga om reklam och inte heller vem som är avsändare. Undersökningen är genomförd av Konsumentverket.

Ladda ner rapporten här


Tillbaka till För lärare