Gymnasiet

Media Smart för gymnasiet

Bild på en skrivare

Media Smarts läromedel för gymnasiet består av två lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad kunskap om reklam, pr, information och andra budskap samt om varumärken, företagens egna såväl som det personliga varumärket.

Lektionerna vänder både sig till dig som är lärare, som vill arbeta med materialet med din klass, men även till dig som är gymnasieelev och ska göra ett självständigt projektarbete.

Målet är att eleverna med hjälp av Media Smart ska kunna veta vad som skiljer reklam från information, att kritiskt kunna granska ett reklambudskap, samt att tyda och tolka vem som är avsändaren till ett budskap. Kort och gott vill vi utbilda morgondagens smartaste konsumenter!

Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst.

Du som är elev kan använda materialet som utgångspunkt för självständigt projektarbete. Till varje lektion finns flera förslag till projektarbete, samt extramaterial. Du hittar detta under fliken ”projektarbete” på respektive lektionssida.

Lycka till!

Lektion 1: Vad är reklam?

Lektion 2: Varumärken

Utdrag ur Läroplan för gymnasieskola 2011 (LGY11)

Skolans uppdrag
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Elevernas förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.

Utdrag ur specifika ämnen:

Svenska
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.

Entreprenörskap
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 

Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Mediekommunikation
Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och om den process som äger rum mellan sändare och mottagare av ett budskap. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, informationens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycksformer.